Warto przeczytać …

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1. Metryki Chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o sakramencie bierzmowania. 2. W przypadku małżeństwa konkordatowego – trzy egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego jednego z nupturientów. 3. Akt zawarcia związku cywilnego jeśli już został zawarty. 4. Dowody osobiste narzeczonych. 5. Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej. 6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. 7. Dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania. 8. Jeżeli narzeczeni nie pochodzą z naszej parafii muszą dostarczyć pozwolenie jednego ze swoich proboszczów na zawarcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele (licencję).

SPOTKANIA W KANCELARII PARAFIALNEJ

1. Ustalenie daty i godziny ślubu – jak tylko narzeczeni zdecydują się na konkretny termin. 2. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i rozpisanie zapowiedzi odbywa się 2 – 3 miesiące przed ślubem.  Spisanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się poza godzinami otwarcia kancelarii, dlatego należy się wcześniej umówić na spotkanie.  Nupturienci przynoszę ze sobą wszelkie potrzebne dokumenty.

 

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM?

Bardzo często w kancelarii ksiądz może dowiedzieć się, że nie zna się na teologii i na szafowaniu sakramentów, gdyż przychodzący prosić, a niejednokrotnie wręcz żądać, chrztu dla swojego dziecka, pouczają go kogo oni mogą sobie wybrać na chrzestnego. Trzeba jasno zauważyć, że wystarczy jedynie sięgnąć do Kodeksu Prawa Kanonicznego, który jasno precyzuje kto może być rodzicem chrzestnym. Trzeba też przypomnieć, że prawo kanoniczne obowiązuje nie tylko księdza, ale wszystkich wierzących, a więc również tych, którzy o chrzest przychodzą prosić. A więc kto może pełnić tę zaszczytną funkcję chrzestnego? Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on (...) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (Kan. 872). Zauważmy że prawo wymaga przynajmniej jednego chrzestnego. Nie trzeba się więc tłumaczyć, że musi być np. brat bo nie ma nikogo drugiego, kogo można o to poprosić. Warto zauważyć, że nie musi to być ktoś z rodziny (Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (Kan. 873)). Podkreślone również tutaj zostają obowiązki chrzestnego. Oczywiście, aby pomóc w rozwoju w wierze dziecku najlepiej jest czynić to poprzez przykład własnego życia wiarą (modlitwa i udział w sakramentach). Zauważmy też, że niedopuszczalne jest również, aby chrzestny był jedynie wpisany w księgę, a w czasie chrztu był nieobecny. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874).
Myślę, że największy problem pojawia się z drugą częścią odnośnie punktu 3. Co to znaczy: prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Bardzo ważne jest tutaj świadectwo swojej wiary, którą dany kandydat składa. Oczywiście chodzi o fakt jego uczciwości do Bożych przykazań: niedzielna i świąteczna Eucharystia, przyjmowane sakramenty oraz życie zgodne z nauczaniem Chrystusa na co dzień. Kandydaci na chrzestnych winni przynieść ze swojej parafii zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić (a nie zaświadczenie, że byli bierzmowani). Warto więc, zanim napadniemy księdza w kancelarii zapytać się samych siebie, czy dla mnie sakrament chrztu dla mojego dziecka jest naprawdę czymś ważnym? Jeśli tak, to wezmę sobie te kilka punktów, czy to jako rodzic, czy to jako chrzestny, naprawdę do serca. Jeśli nie, to może lepiej poczekać z chrztem, aż rodzice zrozumieją po co w ogóle udziela się chrztu świętego. KTO ZATEM NIE MOŻE? Kandydat na rodzica chrzestnego nie może:
  • być osobą niewierzącą lub niepraktykującą (musi być osobą głęboko wierzącą). Dlatego do roli rodziców chrzestnych nie dopuszcza się osób żyjących w związkach niesakramentalnych (ślub cywilny, konkubinat) lub np. uczniów szkoły średniej niechodzących na religię.
  • nie może być osobą żyjącą w tzw. trwałej okazji do grzechu (czyli np. narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem)
  • mieć mniej niż 16 lat (choć biskup diecezjalny lub proboszcz mogą dopuścić wyjątek w uzasadnionym przypadku)
  • być spokrewniony z dzieckiem w linii prostej (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo)
  • być obłożony karą kościelną
Kandydat musi być katolikiem po I Komunii Świętej oraz bierzmowaniu.  

Parafia Przedborowa